Katalog Wydawnictwa naszej oficyny można nabyć w punkcie sprzedaży ZUT przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie.
Zamówienia realizujemy również w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Ocena reakcji wybranych linii wsobnych żyta na stres wywołany różnymi czynnikami abiotycznymi

Beata Smolik

24.15 zł


Kształtowanie się cech jakościowych mięsa oraz wybranych wskaźników krwi kurcząt brojlerów w zależności od ich wieku oraz dostępu do paszy i wody przed ubojem

Małgorzata Jakubowska

15.75 zł


Wpływ profilu histochemicznego i grubości włókien wybranych mięśni u bydła na ich jakość kulinarną i przydatność do produkcji wyrobów masowych

Małgorzata Sobczak

18.90 zł


Wpływ zabiegów kulinarnych oraz procesów technologicznych na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności

Artur Ciemniak

21.00 zł


Rożnorodność społeczności drożdży w estuarium Odry i ich wpływ na rozwój ichtiofauny

Elżbieta Bogusławska-Wąs

25.20 zł


Problemy projektowania siłowni okrętowych w aspekcie sytuacji energetycznej na świecie

Wojciech Zeńczak

24.15 zł


Analiza statusu taksonomicznego dorsza Gadus morhua Linnaeus, 1758 z Morza Bałtyckiego na podstawie cech morfologicznych, biologicznych i genetycznych populacji z różnych rejonów rozsiedlenia

Beata Więcaszek

26.25 zł


Zmienność genetyczna wybranych populacji cert Vimba vimba (L.) na podstawie analizy molekularnej genu cytochromu B w aspekcie ochrony gatunku

Janta Kempter

18.90 zł


Analiza wpływu wybranych parametrów pracy silnika spalinowego na zanieczyszczenie powietrza

Jaromir Mysłowski

21.00 zł


Wprowadzenie do systemów agentowych

Piotr Pechmann

21.00 zł


Synteza i niektóre właściwości faz o strukturze blokowej

Piotr Tabero

21.00 zł


Modelowanie procesu odzyskiwania lotnych związków organicznych w cyklicznym układzie TSA z zamkniętym obiegiem gazu podczas regeneracji złoża adsorbentu

Bogdan Ambrożek

21.00 zł


Ćwiczenia z mikrobilogii dla kierunków: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, towaroznawstwo

Barbara Marska, Helena Wronkowska, Wiera Michalcewicz, Magdalena Błaszak, Krystyna Przybulewska, Małgorzata Hawrot-Paw, Andrzej Nowak

17.85 zł


Diagnostyka molekularna enterotoksycznych szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z mleka krów z kliniczną i podkliniczną postacią mastitis

Paweł Nawrotek

15.75 zł


Skutki odłogowania gleb w pagórkowatym krajobrazie morenowym Pomorza Zachodniego

Tomasz Tomaszewicz

21.00 zł


Wykorzystanie markerów molekularnych w badaniach genetycznych i w hodowli mieszańców żyta z cytoplazmą sterylizującą CMS-C

Stefan Stojałowski

18.90 zł