Dla autorów

Wytyczne dotyczące przygotowania tekstu pracy przeznaczonej do druku w Wydawnictwie Uczelnianym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Materiały wydawnicze należy składać w Wydawnictwie Uczelnianym w jednym egzemplarzu (dydaktyczne) lub w dwóch egzemplarzach (naukowe), w postaci jednostronnego, nieoprawionego wydruku oraz zapisem na nośniku CD (edytor ? Word w formacie .doc).

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie nabywa prawa autorskie majątkowe z chwilą podpisania z autorem umowy wydawniczej. Wydawane publikacje są własnością ZUT w Szczecinie, posiadają numer ISBN dla książek i ISSN dla czasopism.

Autor składa oświadczenie o własności intelektualnej dzieła.